About us

วิสัยทัศน์

เอฟาสธ์ 22 ต้องการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการดูแลความสะอาด และบำรุงรักษาสีรถ ด้วยบริการอย่างมืออาชีพที่มีมาตรฐานดีเยี่ยม พร้อมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของเอฟาสธ์ 22 พร้อมทั้งส่งมอบประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้า ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง

  ภารกิจ (4C)
Customer
  • เอฟาสธ์ 22 ใส่ใจและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด
  • เอฟาสธ์ 22 มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดี และ นวัตกรรมใหม่ๆอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรถของลูกค้า
Company person
  • เอฟาสธ์ 22 มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร
Corporation
  • เอฟาสธ์ 22 ใส่ใจตรวจสอบและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องการปรับปรุงน้ำทิ้ง การใช้สารเคมี และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
  • เอฟาสธ์ 22 มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
Capitalist
  • เอฟาสธ์ 22 ใส่ใจดูแลผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของบริษัท ให้ได้รับผลตอบแทนและประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด